Sprawozdania jednostek sektora finansów publicznych


Artykuł o podatkach na rok zostanie wysłane po grudznia roku. W jednym zwartym tomie znajdziesz rzeczowe informacje odnośnie do polskiego prawa podatkowego od powstania zobowiązania.


finanse publiczne dane statystyczne

Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport Import Karuzele VAT. Transakcje wewnątrzwspólnotowe Eksport Import Karuzele VAT. TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE OPODATKOWANIEpp Zasady opodatkowania.

Więcej

finanse publiczne co to jest

Publikacja podzielona jest na głównych działów Zmiany w VATrn. Zmiany w PIT. Zmiany w CITPIT. Zmiany w ordynacji podatkowej. Limity podatkowe w r Przepisy prawne. Spis treści.

Więcej

Rozprawa postępowaniu podatkowym

Polski podatnik który jest zobowiązany do rozliczenia WNT. EKSPORT IMPORT TOWARÓW pp Eksport jowialny i pośrednipp Darowizna towarów za granicępp Obowiązek podatkowy po ostatnich.

WięcejArtykuł o podatkach na rok zostanie wysłane po grudznia roku. W jednym zwartym tomie znajdziesz rzeczowe informacje odnośnie do polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez procedura podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową. Atutem publikacji jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony żargonu prawniczego pozwala na używanie z książki podobnie osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, jakie jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.MERITUM Podatki jest publikacją otwartą, na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna przepis opracowania przewidująca kwartalne aktualizacje w formie elektronicznej poprzez nienaruszony rok. W materiałach aktualizacyjnych - zawierających wyrażenie omowne istotnych zmian w przepisach podatkowych wraz z przytoczeniem najnowszego orzecznictwa sądowego, interpretacji Ministerstwa Finansów itp. - odkryją się elementy formuły dzieła podstawowego, co ułatwi ich praktyczne wykorzystywanie (m.in. system numerów na marginesach, wewnętrzne odesłania w tekście, umożliwiające szybkie dotarcie do interesującego zagadnienia, przykłady itp.). Nowości w wydaniu Vat - szczegółowe omówienie kwestii takich w jaki sposób m.in.: - nowe przepisy o tzw. dodatkowym zobowiązaniu podatkowym, przewidujące sankcje w przypadku nieprawidłowego rozliczenia VAT (od do % kwoty nieprawidłowości) także możliwości uniknięcia tych sankcji,- przepisy wchodzące w życie z dniem stycznia r. - zgodnie z którymi katalog na potrzeby VAT będzie musiała być obowiązkowo prowadzona w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych,- obowiązek składania ewidencji VAT w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), który od stycznia r. obejmie poprzednio wszystkich podatników VAT, zarówno mikroprzedsiębiorców,- zasady składania korekt w ramach JPK w przypadku różnic pomiędzy wersjami systemu (. i .),- projektowana instytucja tzw. split payment, której wstąpienie w życie planowane jest w pierwszej połowie r.; peryfraza jej zasad, obowiązków po stronie podatnika (m.in. dodatkowe rachunek rozliczeniowy bankowe na potrzeby podatku VAT), ograniczeń zgrupowanych z dysponowaniem kwotą wpłaconego poprzez kontrahenta podatku VAT i in.,- ograniczenie możliwości kwartalnych rozliczeń VAT na rzecz niektórych przedsiębiorców,- rozszerzenie obowiązku tzw. odwrotnego obciążenia (m.in. na transakcje budowlane, sprzedaż procesorów),- zmienione z dniem stycznia r. przepisy dotyczące wystawiania faktur,- kontrola zwrotu VAT (zmiana obszaru weryfikacji zasadności i terminów zwrotu VAT),- przeszkoda możliwości dokonywania zwrotu VAT w terminie dni (teraz między innymi przysługuje ona tylko podatnikom zarejestrowanym jako podatnicy VAT, którzy są czynni przynajmniej miesięcy i regularnie składają deklaracje VAT),- rozszerzenie odpowiedzialności pełnomocników rejestrujących firmy,- odmowa rejestracji Vat (bądź wykreślenie z rejestru),- wprowadzenie podwyższonych kar za nierzetelne rozliczanie podatku VAT,- zmiany w ewidencji Vat (m.in. rozszerzenie wykazywanych obowiązkowych informacji),- projektowane przez Komisję Europejską nowe rozwiązania w roliczeniach podatku VAT w zakresie UE, mające przede wszystkim usprawnić ściągalność podatku. PIT - omówienie m.in. następujących zagadnień: - zmiana kryteriów decydujących o obowiązku podatkowym - rozszerzenie listy przychodów osiąganych przez nie-rezydentów na terytorium Polski,- nowe regulacje dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową,- nowe przepisy odnoszące się do kwoty wolnej od podatku - jakich podatników dotyczą, kto nie skorzysta z oryginalnych regulacji (przykłady - jakże rozliczać taksa z kwotą wolną w nowej, zmienionej wysokości),- nowe zasady jednorazowej amortyzacji środków trwałych (korzystniejsze dla podatników prowadzących działalność gopodarczą) - skrupulatne wyrażenie omowne (i przykłady),- nowe reguły dokumentacji cen transferowych (nowe, rozszerzone obowiązki podatników),- istotna zmiana zasad rocznego rozliczania zysków poprzez płatników (możliwość rozliczania przez urząd skarbowy),- zmiana zasad poboru zaliczek na taksa w trakcie roku podatkowego (rozwiązania korzystniejsze na rzecz podatników),- zmiana zasad ustalania dochodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach kapitałowych i spółce komandytowo-akcyjnej w zamian za aport. CIT - omówiono między innymi następujące kwestie: - przemiany w przepisach dotyczących niedozwolonego przerzucania dochodów,- nowe normy odliczeń kosztów poniesionych na działanlność badawczo-rozwojową w zależności od wielkości przedsiębiorstwa albo kategorii wydatków,- nowe obowiązki złączone ze sprządzaniem dokumentacji podatkowej przy cenach transferowych, nowe obowiązki w stosunku do szefa Krajowej Administracji Skarbowej,- rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do przygotowania i składania raportu (przekazywanie informacji o grupie podmiotów) o jednostki niebędące jednostkami dominującymi,- zmiana w kategoriach kosztów kwalifikowanych w przypadku ulgi na działalność badawczo-rozwojową (m.in. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego),- zmiany w przepisach dotyczących opodatkowania działalności zagranicznej spółki kontrolowanej,- rozszerzenie możliwości kwalifikowania darowizn na cele pożytku publicznego,- nowe interpretacje indywidualne dotyczące zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Ordynacja podatkowa - omówiono niekorzystne dla podatników przemiany w zakresie wydawania indywidualnych wykładni podatkowych. Istotnymi walorami publikacji są: - układ treści umożliwiający szybkie wykrycie informacji poprzez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony podział tekstu),- rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w stojący i szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się wprzódy w innym miejscu publikacji; z powodu takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji,- zamieszczane na marginesach numery boczne, jakie wskazują na ważne termin wraz z jego objaśnieniem,- wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych kodeksów prawnych w praktyce,- wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem WAŻNE!,- schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji,- zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp.,- czytelne reasumpcja tematu w tyle większej jednostki tekstu poprzez prośba zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki także wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu,- całkowity indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu,- przyjazna na rzecz czytelnika szata graficzna, zakładki, a także wysoka próba użytych materiałów. Lektura jest adresowana do pracowników biur księgowo-rachunkowych, pracowników działów prawnych, doradców podatkowych także radców prawnych.

Czytaj więcej


Copyright © 2019 Opodatkowanie akcji marketingowych