finanse publiczne co to jestPublikacja podzielona jest na głównych działów: Zmiany w VAT\r\n. Zmiany w PIT. Zmiany w CIT/PIT. Zmiany w ordynacji podatkowej. Limity podatkowe w r Przepisy prawne. Spis treści Zmiany w VAT. Zmiany złączone ze sposobem określenia proporcji poprzez podatników prowadzących działalność o charakterze mieszanym (podlegających i niepodlegających systemowi VAT). Zasady odliczania VAT naliczonego Zakupy powiązane z czynnościami opodatkowanymi i niepodlegającymi opodatkowaniu VAT. Sposoby i zasady określenia proporcji Wydatki spojone z nabyciem nieruchomości Roczna storno podatku naliczonego Zmiany w PIT Niższe podatki dla rolników od produktów z własnego gospodarstwa Nowe zasady opodatkowania ukrytych dochodów. Zmiany dotyczące aspektu przedmiotowego ustawy o PIT Definicja przychodów nieznajdująca pokrycia w ujawnionych źródłach i przychody ze źródeł nieujawnionych Przychody opodatkowane, nieopodatkowane, wydatki Zasady postępowania podatkowego w sprawie przychodów nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach i przychody ze źródeł nieujawnionych Podstawa opodatkowania i wysokość podatku. Termin wejścia w życie ustawy nowelizującej Zmiany w drukach PIT Zmiany w CIT/PIT Ulgi podatkowe na przyzakładowe żłobki i przedszkola Rozliczanie faktur korygujących Zmiany w ordynacji podatkowej. Rozstrzyganie obiekcje na korzyść podatnika. Określenia terminu przedawnienia prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach czyli pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Bieg terminu przedawnienia w zakresie spadkobierców. Możliwości prowadzenia czynności sprawdzających w obszarze niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach innymi słowy pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Zaświadczeń dla spadkobierców. Zmiany systemu wydawania wykładni kodeksów prawa podatkowego. Wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych w procedurach podatkowych. Zmiany w wysokości stawki odsetek za zwłokę Zmiany w zakresie doręczania pism urzędu. Nowe możliwości zapłaty podatku w imieniu podatnika. Informatyzacja sprawdzania ksiąg podatkowych. Powiadamiania o bezskuteczności korekty deklaracji Otwarcie Rejestru Zastawów Skarbowych Ujednolicenie właściwości miejscowej urzędów skarbowych na rzecz firm Umożliwienie opłacania podatków kartą płatniczą Limity podatkowe w r. Mały podatnik w r. Limity PIT, CIT i VAT. Ryczałt na rzecz firm Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w r. Wykaz aktów prawnych. B. PRZEPISY PRAWNE Ustawa z dnia kwietnia r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia stycznia r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych także ustawy - Ordynacja podatkowa. Ustawa z dnia kwietnia r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia lipca r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych także ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa z dnia września r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. Ustawa z dnia sierpnia r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa również niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia lipca r. o zmianie ustawy o rachunkowości dodatkowo niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia września r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.


Copyright © 2019 Opodatkowanie akcji marketingowych