Prosta Spółka Akcyjna Forma akcji: zalety dematerializacjiProsta Spółka Akcyjna Forma akcji: zalety dematerializacji akcji i przedmiotem artykułu o spólkach prostych akcyjnych jest ukazanie zalet i praktycznego zastosowania nowego typu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). Przepisy Kodeksu spółek handlowych poświęcone PSA wchodzą w życie w dniu 1.03.2020 r. Od tej daty możliwe stanie się tworzenie PSA. Prosta spółka akcyjna ma stanowić nowomodny typ zamkniętej spółki kapitałowej, pozwalający na realizację celów trudnych do osiągnięcia przy wykorzystaniu istniejących dotychczas w prawie polskim typów spółek handlowych. PSA stanowi alternatywę szczególnie na rzecz spółki z o.o. jako podstawowej formy prawnej prowadzenia działalności na średnią skalę przez zamknięty krąg inwestorów. Impulsem dla wprowadzenia PSA do polskiego systemu prawa były postulaty zgłaszane poprzez środowisko spółek sektora oryginalnych technologii. PSA może być wykorzystana dla realizacji dowolnych celów gospodarczych, w tym jako spółka start-up, wehikuł przedsięwzięć typu joint venture, spółka zależna czyli spółka dominująca w strukturach holdingowych, spółka SPV. Cel artykułu o spólkach prostych akcyjnych W ramach artykułu o spólkach prostych akcyjnych zostaną omówione pożyteczne zalety PSA wobec dotychczasowych form prawnych spółek kapitałowych w trzech podstawowych wymiarach nowego ustroju majątkowego spółki: daje Jakie zalety ma utworzenie w PSA rady dyrektorów? on znacznie większą niż jak dotąd swobodę wnoszenia wkładów i dokonywania wypłat z majątku spółki na rzecz akcjonariuszy; nowego modelu upoważnień akcjonariuszy i akcji: pozwala on swobodnie konstruować przywileje akcyjne i indywidualne, zaś akcje są zdematerializowane i ujawniane w rejestrze wspólników dodatkowo śmiałych rozwiązań w obszarze ładu korporacyjnego: umożliwiają one powołanie w spółce rady dyrektorów, a zarówno zapewniają stabilne pełnienie funkcji przez zarządzających (nowe reguły obliczania kadencji i mandatu, maksyma biznesowej oceny sytuacji i in.). Zostanie także poruszone zagadnienie przekształceń z udziałem PSA, szczególnie wariant przekształcenia istniejących spółek kapitałowych w PSA. Dowiesz się : Na jakich zasadach wkładem do PSA mogą być praca i usługi? Jakie są zalety i specyfika akcji bez wartości nominalnej? Jak można zwracać akcjonariuszom PSA zainwestowany przez nich kapitał? Jak można ukształtować przywileje akcyjne i indywidualne w PSA? Jakie są zalety dematerializacji akcji PSA? Jak dochodzi do zbycia i odpowiedzialność akcji PSA? Jakie prezentuje się ład korporacyjny w PSA? Jakie zalety ma utworzenie w PSA rady dyrektorów? Jakie nowe instrumenty rozwiązywania konfliktów pomiędzy akcjonariuszami wprowadzają przepisy o PSA? Jakie są zalety uproszczonej likwidacji PSA? Jak przekształcić istniejącą spółkę handlową w PSA? Prosta Spółka Akcyjna Możliwość wnoszenia pracy i usług jako wkładów do PSA. Swoboda wyceny wkładów wnoszonych do PSA. Swoboda ustalania relacji pomiędzy wkładami a uprawnieniami członkowskimi. Zalety konstrukcji kapitału akcyjnego i akcji beznominałowych. Zasady dokonywania wypłat na rzecz udziałowców PSA: test bilansowy i test wypłacalności. Reżim wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy. Instrumenty ochrony wierzycieli PSA. Akcje i prawa wspólników PSA:. Swoboda kształtowania przywilejów akcyjnych i indywidualnych. Akcje uprzywilejowane szczególnie akcje założycielskie. Forma akcji: zalety dematerializacji akcji . Obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Rejestr akcji w technologii block-chain. Obrót akcjami: złagodzenie wymogów formalnych. Typowe klauzule umowne ograniczające zbywalność akcji. Elastyczność procesu emisji akcji:. Zwykła nadawanie akcji. Upoważnienie zarządu do emisji akcji. Warunkowa emisja akcji. Prostota procesów umarzania akcji i nabywania akcji własnych. Nowatorskie instrumenty rozstrzygania sporów pomiędzy akcjonariuszami:. Powództwo o ustąpienie akcjonariusza ze spółki. Powództwo o wyłączenie akcjonariusza. Powództwo o rozwiązanie spółki. Ład korporacyjny PSA . Relacja pośród akcjonariuszami a zarządcami podporządkowanie zarządców ograniczeniom wynikającym z uchwał akcjonariuszy. Wspólne regulacje na rzecz modelu dualistycznego i monistycznego:. Podstawowe obowiązki członków organów. Zasady obliczania mandatu i kadencji. Zakaz prowadzenia aktywności konkurencyjnej obowiązek zachowania poufności. Wewnętrzna organizacja organu i podejmowania uchwał. Model dualistyczny w PSA:. Zarząd – kompetencje i normy funkcjonowania. (Fakultatywna) rada nadzorcza – kompetencje i zasady funkcjonowania. Model monistyczny:. Rada dyrektorów – kompetencje i reguły funkcjonowania. Zasada kolegialności i delegacja kompetencji. Dyrektorzy wykonawczy i niewykonawczy. Komitety rady. Odpowiedzialność członków organów. Zasada biznesowej oceny sytuacji (business judgment rule). Walne zgromadzenie PSA:. Kompetencje walnego zgromadzenia. Zasady zwoływania i odbywania walnego zgromadzenia. Zasady głosowania i podejmowania uchwał. Zaskarżanie uchwał. Rozwiązanie likwidacja i przekształcenia PSA:. Prosta Spółka Akcyjna Rozwiązanie i likwidacja PSA. Prosta Spółka Akcyjna Procedura uproszczonej likwidacji PSA. Prosta Spółka Akcyjna Przekształcenie PSA

Komentarze: 2


noavatar.png
Isaura Kareno 2020-05-09

Lubię ten post, podobało mi się to za podziękowania. "Różnica między głupotą a geniuszem polega na tym, że geniusz ma swoje granice". Albert Einstein.

noavatar.png
Mariusz Pogoński doradca podatkowy 2020-05-17

Ładny blog tutaj! Również witryna ładuje się szybko! Jakiego hosta używasz? Czy mogę uzyskać link partnerski do swojego hosta? Żałuję, że moje miejsce załadowane tak szybko, jak twoje lol


Copyright © 2019 Opodatkowanie akcji marketingowych