Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób uniknąćZamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – w jaki sposób uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie legislacyjne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny lub usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT – przykłady dobrych praktykzarządzanie zmianą – kiedy koszty powinien ponieść Wykonawca a kiedy Zamawiającykryteria odbiorów ilościowych i jakościowych – czy tylko zawartość umowy decyduje o należytym wykonaniu zobowiązania ITsukcesywne odbiory a odbiór końcowy wdrożenia ITstosowanie mechanizmów wczesnego reagowania – kiedy i jak zalegać z wezwaniami dotyczącymi należytego wykonania umowygwarancja i serwis – przykłady wzajemnie uzupełniających się klauzulOrzecznictwo trybunałów powszechnych dotyczące sporów IT:przykłady i rozbiór rozstrzygnięć wydawanych w najczęstszych sprawach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym na gruncie spraw ITwarianty postępowania zmierzające do realnego wykonania zobowiązania (umowy) – jakie Roszczenia:niewykonanie czyli nienależyte wykonanie „zasadniczych” i „ubocznych” zobowiązań z umowy ITmożliwe działania Wykonawcy nakierowane do skłonienia Zamawiającego do współdziałaniamożliwe działania Zamawiającego zmierzające do należytego uzyskiwania umowy przez Wykonawcęopóźnienia w realizacji umów IT – jako zasadniczy element nienależytego uzyskiwania umowy – problemy z liczeniem terminówrola planów naprawczych harmonogramów roboczych i innych narzędzi wspomagających realne wykonanie umowymożliwość przemiany realizacji umowy bez jej formalnego aneksowaniazastępcze wykonanie umowy w praktyce kontraktów ITkary umowne w kontraktach IT – najczęstsze problemy z ich naliczaniem dodatkowo spory z tym związanezmiana umowy i harmonogramu bazowego a możliwość dochodzenia kar umownychroszczenia odszkodowawcze za nienależyte wykonanie umowy – realne szkody i utracone korzyści – co to w praktyce oznacza?Warianty postępowania zmierzające do rozwiązania umowy – kiedy i na jakich zasadach od umowy może odstąpić Wykonawca i Zamawiający:kiedy wypowiedzenie a kiedy odstąpienie do umowy?wezwanie do należytego wykonania umowy – czy zawsze konieczne przed odstąpieniem od umowy?możliwe do podjęcia działania zmniejszające cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym ryzyko sporu po odstąpieniu do umowyodstąpienie umowne a odstąpienie ustawowe w umowach IT – pożyteczne różnice - jakie kiedy oraz jakże umowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło czy usługa? stosować?odstąpienie i częściowe odstąpienie od umowy IT – skutki legislacyjne na rzecz Wykonawcy i Zamawiającegoodstąpienie od umowy a opcja dochodzenia kar umownych – praktyka orzeczniczakorzystanie z elementów systemów i kontynuacja wdrożenia z innym dostawcą po odstąpieniu częściowym od umowy – kluczowe ryzykaroszczenia z umów IT – terminy przedawnień roszczeńroszczenia odszkodowawcze po odstąpieniu od umowy – czego i kiedy można dochodzićProceduralne sposoby rozwiązywania sporów dotyczących wdrożenia i serwisu IT:mediacja – kiedy i na jakich zasadach jest dopuszczalna przykłady ugód zawieranych w kwestiach ITarbitraż czyli procedura przed sądami powszechnymi – korzyści i zagrożenia wyboru jednego ze sposobów dochodzenia praw w sporach ITpojęcie „wiadomości specjalnych” w odniesieniu do zagadnień związanych z ITprzedmiot i obszar opinii biegłego informatyka w sprawach cywilnychznaczenie stosowanie wzorów i dobrych praktyk na rzecz konkluzji opinii biegłego informatyka w kwestiach o niewykonanie umówpojęcie dowodu elektronicznego i podstawowe normy jego zabezpieczania projekty informatyczne zalicza się do w najwyższym stopniu ryzykownych, jeśli chodzi o ich realizację zgodnie z umową. Jest to wynikiem szeregu różnorodnych czynników. Po pierwsze, instytucje prawa cywilnego i prawa autorskiego dotyczące zamawiania dzieł (utworów) nie do kresu odpowiadają specyfice tworzenia, wdrażania i eksploatacji programów komputerowych. Szczególnie uwidacznia się to na etapie odbiorów jakościowych, rękojmi za wady, lub świadczeń gwarancyjnych. Po drugie, realizacja projektu IT wymaga ścisłego współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy, a co za tym idzie precyzyjnego określenia w umowie szeregu zagadnień połączonych z tego rodzaju projektem, a w jaki sposób wykazuje praktyka, strony nie zawsze odpowiednio ustalają te kwestie w kontrakcie. Szereg ryzyk związanych z realizacją wzorów IT da się sprowadzić albo wyeliminować poprzez odpowiednie zapisy umowy, jakie zostaną przedstawione w toku I części artykuøu o zamówieniach publicznych. W pewnych lecz przypadkach, pomiędzy stronami dochodzi do eskalacji w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań. Wykonawcy i Zamawiający powinni wówczas zdecydować, lub nadal są zainteresowani dążeniem do realnego wykonania Umowy, oznacza to też chcą jej rozwiązania. Przy określaniu taktyki działania kluczowa jest znajomość poszczególnych roszczeń przysługujących Wykonawcom i Zamawiającym, jak i skutków prawnych połączonych z ich kierowaniem do drugiej strony. Zostaną one szczegółowo przedstawione w trakcie II i III części artykuøu o zamówieniach publicznych. W pewnej części spraw, działania „eskalacyjne” prowadzą do sporu przed(sądowego). Warto w związku z tym rozważyć opcja wypracowania ugody w drodze postępowania mediacyjnego. W ramach IV części artykuøu o zamówieniach publicznych zostaną zarówno przedstawione korzyści i ryzyka związane sukcesywne odbiory a odbiór końcowy wdrożenia IT z wyborem drogi dochodzenia swoich praw w postępowaniu arbitrażowym lub przed sądem powszechnym. Omówione zostanie również najświeższe orzecznictwo w najczęstszych kwestiach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. W sprawach spornych zakresu IT szczególnego znaczenia rola ekspertów - informatyków, to ich bowiem opinie przeważnie decydują o ocenie, to znaczy świadczenia Wykonawcy i Zamawiającego zostały wykonane prawidłowo. Warto w związku z tym rozpoznać rolę, jaką powinny pełnić osoby posiadające „wiadomości specjalne” z zakresu IT, jakimi kryteriami kierują się biegli przy ocenie, oznacza to świadczenie Wykonawcy zostało prawidłowo wykonane i jakże – zgodnie z przepisami prawa – powinien zostać prawidłowo specjalny przedmiot i profil opinii biegłego w sprawach cywilnych o niewykonanie umowy IT. W tym kontekście istotne znaczenie mają tak jak dowody elektroniczne, a zarówno wiedza o zabezpieczeniu śladów dowodowych.


Copyright © 2019 Opodatkowanie akcji marketingowych