Legal English BasicsNiniejszy opis wszechstronnie analizuje zagadnienie wykorzystania mechanizmu odwrotnego obciążenie (reverse charge) w opodatkowaniu VAT usług wewnątrzunijnych świadczonych na rzecz podatników – w świetle przepisów Unii Europejskiej dodatkowo państw członkowskich. Analiza prowadzona jest zarówno pod kątem teoretycznym, jakże i praktycznym.Istotnym walorem prezentowanej publikacji książkowej jest niezmiernie szczegółowa rozpatrywanie podmiotowego i przedmiotowego zakresu zastosowania odwrotnego obciążenie w aktualnie aktualnych przepisach unijnych i państw członkowskich. W niniejszym opracowaniu wskazano, kiedy i dlaczego może być trudno ustalić, innymi słowy do danej usługi znajdzie zastosowanie odwrotne obciążenie, jako mechanizm obligatoryjny bądź fakultatywny. Szczególnie ważna jest rozpatrywanie obszaru i sposobu wdrożenia odwrotnego obciążenia jako mechanizmu obligatoryjnego i fakultatywnego w poszczególnych państwach członkowskich UE, przeprowadzona bezpośrednio w oparciu o (nieoficjalne, komercyjne) tłumaczenia angielskie podstawowych aktów prawnych państw członkowskich dotyczących VAT także – uzupełniająco – w oparciu o publikację, jednocześnie te dostępne uniwersalnie i nieodpłatnie, jak i te dostępne odpłatnie na rzecz subskrybentów. Takich szczegółowych informacji, z towarzyszącymi wnioskami dotyczącymi prawidłowości wdrożenia mechanizmu, próżno szukać w dostępnej literaturze.Autorka wnikliwie analizuje pozycję prawną (obowiązki, odpowiedzialność podatkową a zarówno prawa) stron transakcji w przypadku zastosowania odwrotnego obciążenia, w zestawieniu z z sytuacją, jeśli mechanizm nie znalazł zastosowania. W pracy skatalogowano i usystematyzowano występujące w praktyce przypadki nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych stron transakcji dokonywanych w ramach procedury odwrotnego obciążenia, dokonując oceny ich skutków, z uwzględnieniem wypracowanej przez Trybunał Sprawiedliwości orzeczniczej koncepcji należytej staranności (i dobrej wiary).W publikacji książkowej przeprowadzono także analizę porównawczą mechanizmu odwrotnego odpowiedzialność i mechanizmu punktu kompleksowej obsługi, co może wyjaśnić odbiorcy, jakie wady i zalety, korzyści i zagrożenia są złączone ze stosowaniem tych mechanizmów. Wielu podmiotom brakuje świadomości w tym zakresie, która jest wyjątkowo ważna w obliczu planowanych na szczeblu unijnym zmian. Lektura obejmuje też wszechstronny model oceny na rzecz instytucji wspólnego systemu VAT, który ze względu na swoją uniwersalność, może wynaleźć zastosowanie nie tylko dla mechanizmu odwrotnego obciążenia, jakkolwiek i innych instytucji tego systemu.Publikacja adresowana jest w szczególności do przedsiębiorców również ich służb podatkowych i księgowych, profesjonalnych pełnomocników, a także pracowników administracji podatkowej i sędziów trybunałów administracyjnych. Teoretyczne i pożyteczne rozważania na temat obszaru zastosowania odwrotnego obciążenia w opodatkowaniu usług wewnętrzunijnych dodatkowo zgrupowanych z tym obowiązków, ryzyka, kosztów i praw podatników, stanowią źródło informacji przydatne w procesie rozliczeń podatkowych transakcji usługowych z elementem międzynarodowym dodatkowo kontroli prawidłowości tych rozliczeń. Rozważania zawarte w we wpisie będą przydatne nie tylko w procesie doradztwa klientom, pomimo tego także przy rozstrzyganiu potencjalnych sporów wśród podatnikami a administracją podatkową. Artykuł może być szczególnie pożyteczna dla menadżerów międzynarodowych, w który sposób i polskich firm konsultingowych (średniego i wysokiego szczebla) trudniących się doradztwem w obszarze międzynarodowego obrotu gospodarczego oraz na rzecz pracowników działów finansowych i księgowych firm angażujących się w usługowe transakcje transgraniczne. Lektura będzie też interesująca dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych dodatkowo studentów kierunków prawniczych, administracyjnych i z obszaru rachunkowości.


Copyright © 2019 Opodatkowanie akcji marketingowych