Nowe prawo budowlane warunki zniesienia obowiązku prowadzeniaNowe warunki zniesienia obowiązku prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prawo budowlane - warunki zniesienia obowiązku prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu przedmiotowe peryfraza tematu w sposób klarowny i wnikliwy wyjaśni podstawy dodatkowo cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części wskutek na rosnący problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych związanych między innymi ze etapowanie wzajemne ustalenie harmonogramu i zakresu częściowego przekazywania zbiorów danych i dokumentów zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych dodatkowo ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje przemiany w brak dotychczasowej możliwości udostępniania dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych obszarze procedury uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały także regulacje przyspieszające proces inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, które w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych czyli lokalnych geoportalach, inne wyłącznie w ramach Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze ówczesny to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony głównie mając na uwadze na utrudniony wjazd do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, w stosunku do czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.


Copyright © 2019 Opodatkowanie akcji marketingowych